Algemene voorwaarden

Download link van de algemene voorwaarden:

 • Algemene voorwaarden in PDF
 • ALGEMENE VOORWAARDEN
  De algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Belvi.
  
  Artikel 1 Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon
    die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
    verrichten van werkzaamheden;
  2. Opdrachtnemer : het kantoor dat de opdracht
    heeft aanvaard;
  3. Werkzaamheden : alle werkzaamheden waartoe opdracht is
    gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden
    verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord
    en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
    opdrachtbevestiging;
  4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan
    opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens,
    waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het
    kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
    vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
  
  Artikel 2 Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
    overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden
    aangegaan, alsmede op alle door opdrachtnemer uitgebrachte
    offertes.
  2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze
    door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  
  Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het
    moment dat door opdrachtgever en opdrachtnemer overeen is gekomen. 
    Een schriftelijke bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan
    door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
    Een schriftelijke bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
    weer te geven.
  2. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op
    andere wijze tot stand is gekomen.
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
    uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat
    deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
  
  Artikel 4 Gegevens opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke
    opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor
    het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle
    overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de
    opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de
    gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
    betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking
    gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
    afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet
    anders voorvloeit.
  3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op
    te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het
    eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de
    ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde
    onder artikel 15, aan deze geretourneerd.
  5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht
    voortvloeiende schade van de opdrachtnemer, de door hem
    gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door
    het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van
    de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de
    opdrachtgever.
  
  Artikel 5 Uitvoering opdracht
  1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke
    personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en
    aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht
    is verstrekt indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming
    heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de
    onder artikel 4 lid 5 bedoelde omstandigheden.
  3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met
    de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens
    de wet van hem wordt geist. De opdrachtgever respecteert de
    daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds
    volledig.
  4. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden,
    zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door
    een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar
    het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op
    een adequate uitvoering van de opdracht. Indien dit redelijkerwijs
    mogelijk is, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever over het
    inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.
  5. De opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de
    nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van
    derden niet aansprakelijk.
  
  Artikel 6 Geheimhouding en exclusiviteit
  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover
    derden van alle van opdrachtgever verkregen bescheiden en
    informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de opdrachtnemer
    op grond van toepasselijke wetgeving of (beroeps)regelgeving
    een informatieplicht heeft.
  2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem
    door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te
    wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
    Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
    opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of
    strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke
    toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van
    rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen
    van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de
    strekking derden van de daarin neergelegde informatie te
    voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er
    tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige
    zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
  4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel
    opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen
    cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden
    zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor
    statistische of vergelijkende doeleinden.
  
  Artikel 7 Intellectuele eigendom
  1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele
    eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die
    voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens
    zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot
    auteursrechten.
  2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
    waaronder begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen,
    werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macros en
    andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden
    te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden
    ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig
    oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
   
  Artikel 8 Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare
    omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die
    zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
    voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
  2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst
    niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van
    overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het
    moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
    overeengekomen wijze na te komen.
  3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in
    het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of
    gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
  
  Artikel 9 Honorarium
  1. Opdrachtnemer heeft vr de aanvang van de werkzaamheden
    en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op
    te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een voorschot
    voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan
    opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
  2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de
    uitkomst van de verleende opdracht.
  3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch
    voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen
    een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het
    overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
    opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken
    hebben gemaakt.
  4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met
    voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per
    maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de
    werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij
    opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken
    hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever en
    opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting
    afzonderlijk in rekening gebracht.
  
  Artikel 10 Betaling
  1. Betaling door opdrachtgever van de aan de opdrachtnemer
    verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht
    heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden
    binnen de gegeven betalingstermijn, doch in geen geval later dan
    30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in
    Nederlandse valuta door middel van overmaking van het
    verschuldigde op de door de opdrachtnemer op te geven
    bankrekening of in contanten. 
    De dag van betaling is de dag van bijschrijving van
    het verschuldigde op de rekening van de opdrachtnemer.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gegeven betalingstermijn
    of, als geen betalingstermijn is overeengekomen, niet binnen 30
    dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de opdrachtgever na
    het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, direct de
    wettelijke rente (ex artikel 6:119 of indien toepasselijk 119a van
    het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot aan de dag der
    voldoening.
  3. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid
    genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever
    buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van
    15% van de hoofdsom. Indien de opdrachtnemer hogere kosten
    dient te maken ter incasso van haar vordering, komen deze
    eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
  4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn
    opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van
    de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
    aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel
    vermeerderd met de kosten en rente als bedoeld in de leden
    2 en 3.
  5. Indien de financile positie of het betalingsgedrag van
    opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe
    aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever
    te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in
    een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever
    nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer
    gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
    uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is
    al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde
    ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  
  Artikel 11 Reclames
  1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient
    schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
    de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
    opdrachtgever protesteert, danwel binnen 30 dagen na de
    ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of het
    factuurbedrag indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
    redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te
    worden kenbaar gemaakt.
  2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de
    betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest opdrachtgever alle
    rechten en bevoegdheden die hem op grond van de
    gebrekkigheid ten dienste stonden.
  4. In geval van een terecht uitgebrachte protest heeft
    opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening
    gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
    verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of
    gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
    restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds
    betaalde honorarium.
  
  Artikel 12 Leveringstermijn
  1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij
    voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter
    beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de
    werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan
    nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de
    informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
  2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn
    afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien
    dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  3. De overeenkomst kan tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is 
    door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden
    ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of
    niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de
    overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde
    redelijke termijn.
  
  Artikel 13 Aansprakelijkheid
  1. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen
    verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van
    hem kan worden verwacht.
  2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de
    opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever de
    opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie
    heeft verstrekt.
  3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen
    van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de
    opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
    bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever
    kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
    handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is
    door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Deze
    bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van
    de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk
    Wetboek.
  4. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden
    door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden
    toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
    beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van het honorarium
    dat voor de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever is
    gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is
    van opzet of grove schuld. Indien geen sprake is van een
    specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende
    opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
    beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van het honorarium
    dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de
    opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van
    opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
  5. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal in geen geval
  hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
  hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt/zou worden uitbetaald.
  6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor
  zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te
  maken.
  7.Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen
  te nemen.
  
  Artikel 14 Opzegging
  1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de
    overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt
    voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd
    naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van
    opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder Artikel 9,
    tweede lid van toepassing.
  2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden
    medegedeeld.
  
  Artikel 15 Opschortingsrecht
  1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige
    belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te
    schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of
    andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment
    dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn
    voldaan.
  2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met
    betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die (nog)
    geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.
  
  Artikel 16 Vervaltermijn
  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
  vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
  opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in
  verband met het verrichten van werkzaamheden door
  opdrachtnemer, in ieder geval na n jaar na het moment waarop
  opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met
  het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  
  Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
    opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
    toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
    opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van
    toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
    arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
  3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van
    tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een
    daartoe ingesteld college voor geschillen.
  

Uw belastingadviseur

Dhr. E. Gerrits
Belastingadviseur &
eigenaar van Belvi

Contact gegevens

Telefoon 050-7200211
06-12920021
Email
Adres De kroon 150
7904KX, Hoogeveen
(* Bezoek op afspraak)
Het webformulier vindt u op de contact pagina

Beoordeling/Referenties

Beoordeling: 15 0